Prosjekter

JERNBANE

 Dagsone E14 og Ringveg Nord
Stjørdal
Oppdragsgiver: Jernbaneverket
2012-2013
Jernbanebru Nordre Ringveg - Etterspent trau, samvirkebru
Jernbanebru over E14 - 2-spors etterspent trau, samvirkebru
 
 Figgja bru
Steinkjer
Oppdragsgiver: Jernbaneverket
2012-2013
Plastring elv
Sikring av brufundament
 

VA

 Dagsone E14 og Ringveg Nord, parsell A
Stjørdal
Oppdragsgiver: Statens vegvesen
2011-2013
Opparbeidelse av veger, gang- og sykkelveger, bruer,
grøntarbeid, støyskjerming, omlegging VA, riving av eksisterende
bruer og rundkjøring
 
 Værnes Lufthavn
- ENVA AP3, sikkerhets- og lysområder, anleggsarbeider
Stjørdal
Oppdragsgiver: Avinor
2012
EL-tekniske hjelpearbeider, VA, kummer, betongarbeider,
støttemur, gjerde mm.
 
 Ole Vigs gate
Stjørdal
Oppdragsgiver: Stjørdal kommune
2012
Sanering av VA-anlegg
 

DIVERSE

 MeTroVann - Entreprise E206
Holem - Rofstad
Oppdragsgiver: Trondheim kommune
2012-2013
Opparbeidelse av grøft og legging av overføringsledning for drikkevann
 
 MeTroVann - Entreprise 208
Klett
Oppdragsgiver: Trondheim kommune
2012-2013
Ny vannledning. Legging av pumpeledning for spillvann
og ledninger for drikkevann
 
 FV 950 Bussholdeplasser Malvik
Malvik
Oppdragsgiver: Statens vegvesen
2012-2013
Opparbeidelse av 12 bussholdeplasser
 
 Spongdal skole
Spongdal
Oppdragsgiver: Teknobygg Entreprenør
2012
Grunn- og utomhusarbeider
 
 Husbyhagen
Trondheim
Oppdragsgiver: Block Watne AS
2012
Betongarbeider i forbindelse med ny p-kjeller
 
 Okstad Park
Trondheim
Oppdragsgiver: Block Watne AS
2012
Betong- og utomhusarbeid
 
 Udbyesgt. 1
Trondheim
Oppdragsgiver: Teknobygg Entreprenør AS
2012
Betong-/grunn- og utomhusarbeider
 
 

Soltunet - Nytt leilighetsbygg
Trondheim
Oppdragsgiver: Maja Eiendom AS
2012-2013
Betong-/grunn- og utomhusarbeider

 FV755 Leksvik - Vannvikan
Leksvik
Oppdragsgiver: Statens vegvesen
2010-2012
Utbedring av eksisterende veg
 
 Sjøvannspumpestasjon
Grilstadfjæra
Oppdragsgiver: Grilstad Energi
2012
Bygging av ny sjøvannspumpestasjon
 
 Grilstadfjæra - VVA og teknisk infrastruktur
Grilstadfjæra
Oppdragsgiver: Grilstad Marina
2012
Etablering av veger, fortau, GS-anlegg, rundkjøring,
fundamentering, gravearbeid, plasstøpt pumpesump
 
 Dagsone E14 og Ringveg Nord, parsell A
Stjørdal
Oppdragsgiver: Statens vegvesen
2012-2013
Opparbeidelse av veger, gang- og sykkelveger, bruer,
grøntarbeid, støyskjerming, omlegging VA, riving av eksisterende
bruer og rundkjøring
 
 E6 Værnes - Havnekrysset, dagsone E6
Oppdragsgiver: Statens vegvesen
2012

Bygging 2/4-feltsvei, g/s-veg, fortau, rundkjøring, støyskjermer,
rekkverk, anleggsgartnerarbeid og opparbeidelse av kommunale veger